ĐẢNG BỘ KHỐI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

01/12/2021 13:33

Lịch sử hình thành, phát triển Đảng bộ Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

1. Lịch sử hình thành, phát triển

Đảng bộ Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Đảng ủy) được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ chi bộ Ngân hàng Trung ương, Đảng bộ Học viện Ngân hàng – Phân viện Thành phố Hồ Chí Minh, thành lập ngày 16/12/1976 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 20/8/2003, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 174/2003/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở Phân viện Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Học viện Ngân hàng. Đây là năm tên gọi Đảng bộ Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh ra đời, đánh dấu trang mới trong lịch sử hình thành, phát triển của Đảng bộ Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 20/01/2021, Đảng bộ Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với tập thể Đảng ủy có 13 đồng chí; tại Hội nghị Đảng ủy lần thứ I, Đảng ủy đã bầu đồng chí Đoàn Thanh Hà – Chủ tịch Hội đồng trường giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu, lãnh đạo, là hạt nhân trung tâm đoàn kết của Đảng ủy. Trên cơ sở kết quả của Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất đồng ý ra Quyết định chuẩn y Đảng ủy Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tại Quyết định số 62-QĐ/ĐUK, ngày 17/02/2021. Tiếp bước truyền thống, lịch sử luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị trong quá trình lãnh đạo các hoạt động của Đảng, nhiều năm liền Đảng bộ Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh được Đảng ủy cấp trên đánh giá là Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

2. Về cơ cấu tổ chức 

Đảng bộ Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh có cơ cấu tổ chức gồm: Đảng ủy; Ban Thường vụ; Ủy Ban kiểm tra; Bộ phận Tổ chức Đảng ủy; Bộ phận Tuyên giáo & Dân vận; Bộ phận Văn phòng Đảng ủy; các chi bộ trực thuộc. Đảng bộ Trường hiện có 25 chi bộ trực thuộc, với 11 Chi bộ khối các Khoa; khối Phòng ban, các Trung tâm, Viện nghiên cứu có 12 Chi bộ; khối Sinh viên có 02 chi bộ. Toàn Đảng bộ có 309 đảng viên, đảng viên trong Đảng bộ có trình độ cao về chuyên môn và lý luận chính trị, có học hàm, học vị cao; các tổ chức đảng có vai trò, vị trí quan trọng, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị có tác động trực tiếp đối với sự phát triển của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Về nguyên tắc tổ chức, hoạt động 

Về tổ chức hoạt động, Đảng ủy tuân thủ đúng theo nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt và hoạt động của cấp uỷ, đảm bảo tính tổ chức và kỷ luật cao trong việc chấp hành và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện đúng cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân trên nguyên tắc phát huy dân chủ cơ sở. Tổ chức đảng và đảng viên chấp hành thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Trường.
Đảng ủy lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động trong toàn Đảng bộ thông qua các kết luận, nghị quyết, quyết định, chương trình, kế hoạch được tập thể Đảng ủy thông qua tại các kỳ họp; thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thiểu số phục tùng đa số, thực hiện dân chủ trong sinh hoạt đảng. Mọi tổ chức đảng và đảng viên phải nói và làm theo nghị quyết của Đảng. Đảng viên có ý kiến thuộc về thiểu số được quyền bảo lưu và có quyền báo cáo ý kiến bảo lưu lên cấp ủy cấp trên, song phải chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết, không được truyền bá ý kiến trái với nghị quyết của Đảng. Cấp ủy có thẩm quyền nghiên cứu xem xét ý kiến đó; không phân biệt đối xử với đảng viên có ý kiến thuộc về thiểu số.