ĐẢNG BỘ KHỐI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

07/04/2021 11:05

Các Đảng bộ phận, chi bộ trực thuộc

TT

CHI BỘ

1

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

2

VĂN PHÒNG

3

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

4

PHÒNG ĐÀO TẠO

5

PHÒNG THANH TRA

6

CÔNG TÁC SINH VIÊN

7

THƯ VIỆN

9

PHÒNG  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

8

VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC& CNNH

10

PHÒNG  TÀI CHÍNH- KẾ TOÁN

11

PHÒNG  QUẢN TRỊ - TÀI SẢN

12

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO

13

KHOA SAU ĐẠI HỌC

14

KHOA NGÂN HÀNG

15

KHOA TÀI CHÍNH

16

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

17

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

18

KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

20

KHOA LUẬT KINH TẾ

21

KHOA NGOẠI NGỮ

19

KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ

23

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

22

BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ

24

SINH VIÊN 1

25

SINH VIÊN 2